آموزشهای آزاد
1401/9/6 یکشنبه
برگزاری کارگاه آموزشی مراحل جرم
به همت انجمن علمی رشته حقوق وامورفرهنگی دردانشگاه پیام نورمرکزقیداربرگزار گردید

.

به همت انجمن علمی رشته حقوق وامورفرهنگی دردانشگاه پیام نورمرکزقیداربرگزار گردید
کارگاه جرم شناسی درمورخ 19/8/401 باحضوردانشجویان رشته حقوق وکارکنان وریاست مرکز وباسخنرانی آقای دکتررضاذوالقدر عضوهیات علمی مرکزابهر درسالن اجتماعات مرکزبرگزارشد دراین جلسه دکتر ذوالقدر مراحل جرم که شامل قصد،عملیات مقدماتی ،شروع به جرم وجرم تام راشرح داده وجرم های منتج به نتیجه وعقیم رابامثالهایی ازپرونده های قضایی توضیح دادند حضورکارکنان ودانشجویان دراین کارگاه موردتوجه سخنران بودکه باتشکر ازایشان کارگاه به پایان رسید
 

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر